WŁADZE SPÓŁKI

ZARZĄD

Pan Jarosław Stefańczyk PREZES ZARZĄDU

Jarosław Stefańczyk ukończył studia na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Politechniki Warszawskiej w Warszawie. Ponadto, w 2004 roku ukończył studia podyplomowe "Zarządzanie Finansami i Marketing" na Politechnice Warszawskiej oraz studia podyplomowe "Rachunkowość i podatki" na Uniwersytecie Warszawskim.

RADA NADZORCZA

Pan Michał Bąbrych – Członek Rady Nadzorczej

Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:
1. Regionalny Przedstawiciel Techniczno-Handlowy – JOHN CRANE POLAND SP. Z O. O. 11.2017 – OBECNIE
2. Inżynier Wsparcia Produkcji - PKN ORLEN S.A. - 06.2015 – 10.2017
3. Operator Procesów Produkcyjnych –PKN ORLEN S.A. - 05.2012 – 05.2015
4. Operator Procesów Produkcyjnych – ORLEN OIL SP. Z O. O. – 09.2011 – 05.2012

 

Pani Karolina Bąbrych - Członek Rady Nadzorczej

Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:
• Manager ds. administracyjno- finansowych – COMECO S.A. - 02/10/2020 – obecnie
• Specjalista ds. administracyjno- finansowych - COMECO S.A.- 07/08/2018 – 01/10/2020
• Pracownik biurowy – QUALITAS Sp. z o.o. - 05/07/2018 – 30/11/2018
• Pracownik magazynowy – Toruńskie Wódki Gatunkowe. -16/11/2015 – 18/12/2015
• Obsługa Klienta - LPP S.A. (House – sklep odzieżowy) - 01/07/2015 – 31/08/2015

 

Pan Dariusz Lewicki – Sekretarz Rady Nadzorczej

Dariusz Lewicki ukończył w 1984 Technikum Radiowo-Telewizyjne w Pułtusku. W latach 1984 – 1986 zatrudniony w przedsiębiorstwie Mostostal Kędzierzyn-Koźle. Od 1988 roku prowadzi działalność gospodarczą w zakresie handlu odzieżą.

 

Pan Janusz Starostecki – Członek Rady Nadzorczej

Janusz Starostecki ukończył studia na Wydziale Organizacji Transportu Moskiewskiego Instytutu Samochodowo Drogowego. Członek Zarządu oraz wspólnik Termo-Med sp. z o.o. oraz ECO MERCURY sp. z o.o.

 

Pan Janusz Aramowicz – Członek Rady Nadzorczej

Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:
Likwidator sp. z o. o. w latach 1997-2018
Prezes zarządu S.A w latach 1999-2001

 

INFORMACJE O POWIĄZANIACH CZŁONKA ZARZĄDU Z AKCJONARIUSZEM DYSPONUJĄCYM AKCJAMI REPREZENTUJĄCYMI NIE MNIEJ NIŻ 5% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI

1. Jarosław Stefańczyk - Prezes Zarządu Advantum Investments Sp. z o.o., które jest akcjonariuszem COMECO S.A.